Privacybeleid

Privacybeleid ten aanzien van de website van de ETC Group

ETC respecteert uw privacy en verplicht zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen. Met deze privacyverklaring informeren we u over de wijze waarop we met uw persoonsgegevens omgaan wanneer u onze website bezoekt (ongeacht waarvandaan u deze bezoekt) en laten we u weten wat uw privacyrechten zijn en hoe de wet u bescherming biedt.

Lees ook de verklarende woordenlijst voor inzicht in de betekenis van bepaalde begrippen die in deze privacyverklaring worden gebruikt.

1. Belangrijke informatie en wie we zijn

Doel van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop ETC uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt doordat u gebruikmaakt van deze website, inclusief gegevens die u via deze website verstrekt wanneer u [zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, een product of dienst afneemt of deelneemt aan een prijsvraag].
Deze website is niet bedoeld voor kinderen en we verzamelen niet bewust gegevens met betrekking tot kinderen.
Het is belangrijk dat u deze privacyverklaring leest in combinatie met enige andere privacyverklaring of verklaring van redelijk gebruik die we mogelijk bij specifieke gelegenheden afgeven wanneer we persoonsgegevens van u verzamelen of verwerken, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom we uw gegevens gebruiken. Deze privacyverklaring is een aanvulling op de andere verklaringen en is niet bedoeld om deze te vervangen.

Verwerkingsverantwoordelijke
ETC bestaat uit verschillende rechtspersonen, waarvan de gegevens hier te vinden zijn. Deze privacyverklaring wordt uitgegeven namens de ETC Group, dat wil zeggen: wanneer we in deze privacyverklaring [“ETC”], “we”, “wij”, “ons” of “onze” gebruiken, verwijzen we naar de relevante onderneming in de ETC Group die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens. [Wanneer u een product of dienst bij ons afneemt, laten we u weten welke rechtspersoon de verwerkingsverantwoordelijke voor uw gegevens is.] Enrichment Technology Company Limited is als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor deze website. We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die verantwoordelijk is voor het toezicht op vraagstukken in verband met deze privacyverklaring. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, inclusief verzoeken om uw wettige rechten uit te oefenen, kunt u met behulp van onderstaande gegevens contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming.

Contact:
Naam van de functionaris voor gegevensbescherming: Martin Bosscher
E-mail: fg@nl.enritec.com
Postadres: Planthofsweg 77, 7601 PJ Almelo Telefoon: +31 (0)546 54 55 00
Naam van de functionaris voor gegevensbescherming: Andreas Vouß
E-mail: datenschutz@de.enritec.com
Postadres: Stetternicher Staatsforst, 52409 Jülich, Duitsland Telefoon: +49 (0)2461 65 0

U heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Information Commissioner’s Office (ICO), de toezichthoudende instantie op het gebied van gegevensbescherming in het Verenigd Koninkrijk (www.ico.org.uk). We stellen het echter op prijs om de kans te krijgen uw zorgen weg te nemen voordat u de ICO benadert. We verzoeken u daarom in eerste instantie contact op te nemen met ons.

Wijzigingen in de privacyverklaring en uw plicht om ons te informeren over wijzigingen
Deze versie is voor het laatst gewijzigd op 22 mei 2018. Oudere versies zijn gearchiveerd en kunnen worden opgevraagd als u contact met ons opneemt via communications@ext.enritec.com.
Het is van belang dat de persoonsgegevens die wij van u bewaren, correct en up-to-date zijn. We verzoeken u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonsgegevens zolang u een relatie met ons heeft.

Links naar derden
Deze website kan links naar websites, plug-ins en applicaties van derden bevatten. Door op die links te klikken of die verbindingen in de schakelen maakt u het voor derden wellicht mogelijk om gegevens van u te verzamelen of te delen. Wij hebben geen zeggenschap over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid. Wanneer u onze website verlaat, bevelen wij u aan de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

2. Gegevens die we van u verzamelen

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een persoon waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd. Hiertoe behoren geen gegevens waaruit de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).
Er zijn verschillende soorten persoonsgegevens die we mogelijk van u verzamelen, gebruiken, bewaren en doorgeven. We hebben deze gegevens als volgt onderverdeeld:

 • Identiteitsgegevens zijn voornaam, meisjesnaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificator, burgerlijke staat, titel, geboortedatum en geslacht.
 • Contactgegevens zijn factuuradres, verzendadres, e-mailadres en telefoonnummers.
 • Financiële gegevens zijn bankrekening- en betaalkaartgegevens.
 • Transactiegegevens zijn gegevens over betalingen aan en van u en andere gegevens over producten en diensten die u van ons heeft afgenomen.
 • Technische gegevens zijn uw internetprotocoladres (IP-adres), aanmeldgegevens, browsertype en -versie, tijdzone en locatie, typen en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en -platform, en de overige technologie op de apparaten waarmee u toegang heeft tot deze website.
 • Profielgegevens zijn uw gebruikersnaam en wachtwoord, aankopen of bestellingen die u heeft verricht, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op vragenlijsten.
 • Gebruiksgegevens zijn gegevens over de manier waarop u gebruikmaakt van onze website, producten en diensten.
 • Marketing- en communicatiegegevens zijn [uw voorkeuren ten aanzien van de ontvangst van marketingmateriaal van ons en aan ons gelieerde derden en uw communicatievoorkeuren].

 

We verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonsgegevens maar zijn volgens de wet zelf geen persoonsgegevens omdat ze niet direct of indirect uw identiteit onthullen. We kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens aggregeren om het percentage gebruikers te berekenen dat gebruikmaakt van een bepaalde websitefunctie. Als we echter uw geaggregeerde gegevens combineren of verbinden met uw persoonsgegevens zodat u daardoor direct of indirect geïdentificeerd kunt worden, beschouwen we de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens die worden gebruikt overeenkomstig deze privacyverklaring.

We verzamelen geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens van u (zoals gegevens waaruit uw ras of etnische afkomst, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, seksuele gedrag of gerichtheid, politieke opvattingen of het lidmaatschap van een vakbond blijken, gegevens over uw gezondheid, en genetische en biometrische gegevens). Evenmin verzamelen we gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

Als u geen persoonsgegevens verstrekt
Wanneer wij op grond van de wet of de voorwaarden van een overeenkomst met u persoonsgegevens moeten verzamelen en u deze gegevens ondanks ons verzoek niet verstrekt, kunnen wij mogelijk geen uitvoering geven aan de overeenkomst die we met u zijn aangegaan of trachten aan te gaan (bijvoorbeeld om u goederen of diensten te leveren). In dat geval zijn we mogelijk genoodzaakt een door u afgenomen product of dienst te annuleren. Wanneer deze situatie zich voordoet, zullen we u daarvan in kennis stellen.

3. Hoe uw persoonsgegevens worden verzameld

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van u en over u te verzamelen, onder meer via:

 • Directe interactie. U kunt ons uw identiteitsgegevens, contactgegevens en financiële gegevens verstrekken door formulieren in te vullen of met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail of anderszins. Dit geldt ook voor persoonsgegevens die u ons verstrekt wanneer u:
  • onze producten of diensten aanvraagt,
  • zich aanmeldt voor onze diensten of publicaties,
  • verzoekt om toezending van marketingmateriaal,
  • meedoet aan een prijsvraag, promotieactie of enquête, of
  • ons feedback geeft.
 • Geautomatiseerde technologie of interactie. Tijdens uw interactie met onze website kunnen wij automatisch technische gegevens verzamelen over uw apparatuur, browseactiviteit en browsepatronen. We verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies en soortgelijke technologieën. We kunnen ook technische gegevens over u ontvangen als u andere websites bezoekt die gebruikmaken van onze cookies. U kunt ons cookiebeleid opvragen door contact met ons op te nemen via communications@ext.enritec.com.
 • Derde partijen of openbare bronnen. We kunnen persoonsgegevens over u ontvangen van verschillende derde partijen [en openbare bronnen] als hierna beschreven.
  • Technische gegevens van de volgende partijen:
   (a) aanbieders van analytische gegevens [zoals Google, gevestigd buiten de EU],
   (b) aanbieders van zoekgegevens [zoals Meltwater, gevestigd in de EU].
 • Contactgegevens, financiële gegevens en transactiegegevens van aanbieders van technische, betaal- en bezorgdiensten [zoals Dun & Bradstreet, gevestigd buiten de EU].

 

4. Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen wanneer dat volgens de wet is toegestaan. Meestal gebruiken we uw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden:

 • Wanneer dat nodig is om de overeenkomst uit te voeren die we met u willen aangaan of zijn aangegaan.
 • Wanneer dat nodig is voor onze gerechtvaardigde belangen (of die van derden) en uw belangen en grondrechten niet zwaarder wegen dan die belangen.
 • Wanneer we moeten voldoen aan een voorschrift in wet- of regelgeving.

 

In het algemeen gebruiken we uw toestemming niet als wettelijke basis voor verwerking van uw persoonsgegevens, behalve in verband met de verzending van direct marketing aan u via e-mail of tekstberichten. U heeft te allen tijde het recht uw toestemming voor verzending van marketingmateriaal in te trekken door contact met ons op te nemen via communications@ext.enritec.com.

Doelen waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken
In onderstaande tabel worden alle manieren beschreven waarop we van plan zijn uw persoonsgegevens te gebruiken, en wordt aangeduid op welke rechtsgronden dat gebruik gebaseerd is. We geven indien van toepassing ook aan wat onze gerechtvaardigde belangen zijn.
Merk op dat we uw persoonsgegevens mogelijk verwerken op meer dan één rechtsgrond, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor we uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op via communications@ext.enritec.com als u meer details wenst te ontvangen over de specifieke rechtsgrond waarop we vertrouwen om uw persoonsgegevens te verwerken wanneer in de onderstaande tabel meer dan één grond is vermeld.

Doel/Activiteit Soort gegevens Rechtsgrond voor verwerking inclusief basis van gerechtvaardigd belang
Om u in te schrijven als nieuwe klant (a) Identiteitsgegevens
(b) Contactgegevens
Uitvoering van een overeenkomst met u
Om uw order te verwerken en te leveren, inclusief: (a) Beheren van betalingen, vergoedingen en kosten (b) Incasseren en vorderen van aan ons verschuldigde geldbedragen (a) Identiteitsgegevens
(b) Contactgegevens
(c) Financiële gegevens
(d) Transactiegegevens
(e) Marketing- en communicatiegegevens
(a) Uitvoering van een overeenkomst met u
(b) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om aan ons verschuldigde bedragen te vorderen)
Om onze relatie met u te beheren, inclusief:
(a) U informeren over wijzigingen in onze voorwaarden of ons privacybeleid
(b) U vragen een beoordeling achter te laten of een vragenlijst in te vullen
(a) Identiteitsgegevens
(b) Contactgegevens
(c) Profielgegevens
(d) Marketing- en communicatiegegevens
(a) Uitvoering van een overeenkomst met u
(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
(c) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om onze administratie up-to-date te houden en te onderzoeken hoe klanten gebruikmaken van onze producten of diensten)
Om u in staat te stellen een vragenlijst in te vullen (a) Identiteitsgegevens
(b) Contactgegevens
(c) Profielgegevens
(d) Gebruiksgegevens
(e) Marketing- en communicatiegegevens
(a) Uitvoering van een overeenkomst met u
(b) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om te onderzoeken hoe klanten gebruikmaken van onze producten of diensten, om deze te ontwikkelen en om onze bedrijfsactiviteiten te laten groeien)
Om onze bedrijfsactiviteiten en deze website te beheren en beschermen (inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, melding en ontvangst van gegevens) (a) Identiteitsgegevens
(b) Contactgegevens
(c) Technische gegevens
(a) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (voor uitoefening van onze bedrijfsactiviteiten, verlening van beheers- en IT-diensten, netwerkbeveiliging, voorkoming van fraude en in het kader van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering)
(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
Om relevante websitecontent en advertenties aan u te leveren en de doeltreffendheid van de aan u geleverde advertenties te meten of te analyseren a) Identiteitsgegevens
(b) Contactgegevens
(c) Profielgegevens
(d) Gebruiksgegevens
(e) Marketing- en communicatiegegevens
(f) Technische gegevens
Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om te onderzoeken hoe klanten gebruikmaken van onze producten of diensten, om deze te ontwikkelen, om onze bedrijfsactiviteiten te laten groeien en om onze marketingstrategie te onderbouwen)
Om gegevensanalyses te gebruiken voor verbetering van onze website, producten en diensten, marketing, en de relaties met en beleving van klanten (a) Technische gegevens
(b) Gebruiksgegevens
Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om soorten klanten voor onze producten of diensten te definiëren, om onze website up-to-date en relevant te houden, om onze bedrijfsactiviteiten te ontwikkelen en om onze marketingstrategie te onderbouwen)
Om u suggesties en aanbevelingen te doen over goederen of diensten die voor u interessant kunnen zijn (a) Identiteitsgegevens
(b) Contactgegevens
(c) Technische gegevens
(d) Gebruiksgegevens
(e) Profielgegevens
Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om onze producten of diensten te ontwikkelen en om onze bedrijfsactiviteiten te laten groeien)

Marketing
We streven ernaar u keuzes te bieden ten aanzien van het gebruik van bepaalde persoonsgegevens, in het bijzonder met betrekking tot marketing en advertenties. We hebben de volgende beheersmechanismen voor persoonsgegevens vastgesteld:
Promotieaanbiedingen van ons

We kunnen uw identiteitsgegevens, contactgegevens, technische gegevens, gebruiksgegevens en profielgegevens gebruiken om ons een beeld te vormen van wat wij denken dat u mogelijk wilt of nodig heeft, of voor u interessant kan zijn. Zo besluiten we welke producten, diensten en aanbiedingen relevant voor u kunnen zijn (we noemen dit marketing).
U ontvangt marketingberichten van ons als u ons om informatie heeft gevraagd of goederen of diensten bij ons heeft gekocht en in elk geval niet uitdrukkelijk heeft aangegeven die marketingberichten niet te willen ontvangen.

Marketingberichten van derden
We moeten eerst uw uitdrukkelijke toestemming krijgen voordat we uw persoonsgegevens voor marketingdoelen delen met een onderneming buiten de ETC Group.

Toestemming intrekken
U kunt ons of derden te allen tijde verzoeken de toezending van marketingberichten aan u te beëindigen door contact met ons op te nemen via communications@ext.enritec.com.
Wanneer u uw toestemming voor de ontvangst van deze marketingberichten intrekt, geldt dat niet voor persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt als gevolg van de aankoop van een product of dienst, de registratie van een garantie, ervaringen met een product of dienst of andere transacties.

Cookies
U kunt in uw browser instellen dat alle of bepaalde cookies worden geweigerd, of dat u wordt gewaarschuwd wanneer websites cookies installeren of gebruiken. Als u cookies uitschakelt of weigert, kunnen bepaalde onderdelen van deze website ontoegankelijk worden of niet goed werken. Meer informatie over ons cookiebeleid is te lezen op https://www.enritec.com/docs/nl/cookie-policy/.

Verandering van doel
We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doelen waarvoor we ze verzameld hebben, tenzij we op redelijke gronden menen dat we ze moeten gebruiken voor een ander doel en dat dit doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als u wilt weten hoe de verwerking voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, kunt u contact met ons opnemen via communications@ext.enritec.com.
Als we uw persoonsgegevens voor een niet verwant doel moeten gebruiken, stellen we u daarvan in kennis met een toelichting van de rechtsgrond die ons dit toestaat.
Bedenk dat wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bovenstaande regels zonder uw medeweten of toestemming mogen verwerken wanneer dit bij wet is voorgeschreven of toegestaan.

5. Bekendmaking van uw persoonsgegevens

We moeten uw persoonsgegevens mogelijk delen met de hierna genoemde partijen voor de doelen die zijn vermeld in de tabel in paragraaf 4.

 • Interne derde partijen zoals beschreven in de verklarende woordenlijst.
 • Externe derde partijen zoals beschreven in de verklarende woordenlijst.
 • Specifieke derde partijen die zijn vermeld in de tabel in de bovenstaande paragraaf 4.
 • Derde partijen aan wie wij besluiten delen van onze bedrijfsactiviteiten of bedrijfsmiddelen te verkopen of over te dragen, of met wie wij besluiten delen van onze bedrijfsactiviteiten of bedrijfsmiddelen samen te voegen. Ook kunnen we besluiten samen met hen andere bedrijfsactiviteiten over te nemen of samen te voegen. Als onze bedrijfsactiviteiten veranderen, mogen de nieuwe eigenaren uw persoonsgegevens op dezelfde wijze gebruiken als bepaald in deze privacyverklaring.
 • We eisen van alle derde partijen dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en ze in overeenstemming met de wet behandelen. We staan externe dienstverleners niet toe uw persoonsgegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden en geven hen slechts toestemming uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doelen en overeenkomstig onze aanwijzingen.

 

6. Internationale doorgifte van gegevens

We delen uw persoonsgegevens binnen de ETC Group. Dit kan inhouden dat uw gegevens worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte (EER).
We zien toe op de bescherming van uw persoonsgegevens door van al onze groepsondernemingen te eisen dat zij zich aan dezelfde regels houden wanneer ze uw persoonsgegevens verwerken.
Deze regels worden “bindende bedrijfsvoorschriften” genoemd. Zie voor meer informatie Europese Commissie: Bindende bedrijfsvoorschriften.
Wanneer we uw persoonsgegevens doorgeven buiten de EER, zorgen we voor een soortgelijke mate van bescherming door erop toe te zien dat minstens een van de volgende waarborgen wordt toegepast:

 • We dragen uw persoonsgegevens alleen over aan landen waarvan de Europese Commissie acht dat zij een adequate bescherming van persoonsgegevens bieden. Zie voor meer informatie Europese Commissie: Toereikendheid van de bescherming van persoonsgegevens in niet-EU-landen.
 • Wanneer we gebruikmaken van bepaalde dienstverleners, kunnen we specifieke door de Europese Commissie goedgekeurde overeenkomsten gebruiken die dezelfde bescherming voor persoonsgegevens bieden als in Europa. Zie voor meer informatie Europese Commissie: Modelovereenkomsten voor de doorgifte van gegevens naar derde landen.
 • Wanneer we gebruikmaken van dienstverleners die in de verenigde Staten zijn gevestigd, kunnen we gegevens aan hen doorgeven als ze deel uitmaken van het Privacy Shield, waardoor ze verplicht zijn soortgelijke bescherming van persoonsgegevens te bieden wanneer die tussen Europa en de VS worden uitgewisseld. Zie voor meer informatie Europese Commissie: EU-US Privacy Shield.

 

Neem contact met ons op via communications@ext.enritec.com als u meer informatie wenst over het specifieke mechanisme dat we gebruiken bij de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EER.

7. Gegevensbeveiliging

We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, ongeoorloofd gebruikt of geraadpleegd worden, gewijzigd of bekendgemaakt worden. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonsgegevens tot de medewerkers, vertegenwoordigers, aannemers en andere derden voor wie kennis ervan bedrijfsmatig noodzakelijk is. Zij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend op onze aanwijzingen en zijn onderworpen aan geheimhoudingsplicht.
We hebben procedures ingesteld om verdenkingen van misbruik van persoonsgegevens af te handelen en zullen u en elke toepasselijke toezichthouder in kennis stellen van elke overtreding wanneer we daar wettelijke toe verplicht zijn.

8. Bewaren van gegevens

Hoelang gebruikt u mijn persoonsgegevens?
We bewaren uw persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is om de doelen te bereiken waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief het doel om te voldoen aan wettelijke, boekhoud- en meldingsvoorschriften.
Bij het vaststellen van de passende bewaartermijn voor persoonsgegevens houden we rekening met de hoeveel, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het mogelijke risico van ongeoorloofd gebruik of bekendmaking van uw persoonsgegevens, de doelen waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en de vraag of we die doelen op andere wijzen kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke voorschriften.
Voor belastingdoeleinden zijn we wettelijk verplicht basisgegevens over onze klanten (inclusief contact-, identiteits-, financiële en transactiegegevens) te bewaren gedurende zes jaar nadat zij zijn opgehouden onze klant te zijn.
In bepaalde omstandigheden kunt u ons verzoeken uw gegevens te vernietigen. Zie hieronder bij Verzoeken om wissing voor meer informatie.
In bepaalde omstandigheden kunnen we uw persoonsgegevens anoniem maken (zodat ze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht) voor doeleinden van onderzoek of statistiek, in welk geval we deze gegevens onbeperkt mogen blijven gebruiken zonder nadere kennisgeving aan u.

9. Uw wettige rechten

Onder bepaalde omstandigheden heeft u op grond van de wetgeving betreffende gegevensbescherming bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

 • Verzoeken om toegang tot uw persoonsgegevens.
 • Verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens.
 • Verzoeken om wissing van uw persoonsgegevens.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Verzoeken om doorgifte van uw persoonsgegevens.
 • Recht om toestemming in te trekken.
 • Als u een beroep wilt doen op een van de bovengenoemde rechten, dient u contact met ons op te nemen via communications@ext.enritec.com.

 

Gewoonlijk geen vergoeding verschuldigd
U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens (of een van de overige rechten uit te oefenen). We kunnen echter wel een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek kennelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. We kunnen in plaats hiervan in dergelijke gevallen ook weigeren gevolg te geven aan uw verzoek.

Wat we mogelijk van u nodig hebben
We hebben mogelijk specifieke gegevens van u nodig om ons in staat te stellen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens (of een van de overige rechten) zeker te stellen. Dit is een veiligheidsmaatregel die moet waarborgen dat persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt aan een persoon die geen recht heeft om ze te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen met het verzoek om nadere gegevens met betrekking tot uw verzoek te verstrekken opdat wij het sneller kunnen beantwoorden.

Reactietermijn
Wij streven ernaar alle gerechtvaardigde verzoeken binnen één maand te beantwoorden. In incidentele gevallen kan onze reactie meer tijd kosten dan een maand als uw verzoek bijzonder complex is of als u een aantal verzoeken heeft ingediend. In dat geval maken wij dat aan u bekend en houden we u van de voortgang op de hoogte.

10. Verklarende woordenlijst

RECHTSGRONDEN

Gerechtvaardigd belang is het belang dat onze onderneming heeft bij het uitvoeren en beheren van onze bedrijfsactiviteiten om ons in staat te stellen u de beste diensten en producten en de beste en veiligste klantervaring te leveren. We zien erop toe dat alle mogelijke (positieve en negatieve) gevolgen voor u en uw rechten afgewogen en in aanmerking worden genomen voordat we uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van onze gerechtvaardigde belangen. We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij de gevolgen voor u zwaarder wegen dan onze belangen, tenzij we uw toestemming hebben of dit anderszins bij wet is voorgeschreven of toegestaan. U kunt meer informatie verkrijgen over de manier waarop we in verband met specifieke activiteiten onze gerechtvaardigde belangen afwegen tegen mogelijke gevolgen voor u, door contact met ons op te nemen via communications@ext.enritec.com.
Uitvoering van een overeenkomst is het verwerken van uw persoonsgegevens wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of het uitvoeren van activiteiten op uw verzoek alvorens een dergelijke overeenkomst aan te gaan.
Naleving van een voorschrift in wet- of regelgeving is het verwerken van uw persoonsgegevens wanneer dat noodzakelijk is voor de naleving van een voorschrift in wet- of regelgeving waaraan wij gehouden zijn.

DERDE PARTIJEN

Interne derde partijen
Andere ondernemingen in de ETC Group die optreden als mede-verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers, die zijn gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, Frankrijk en de Verenigde Staten en die diensten op het gebied van IT en systeembeheer leveren en managementrapportages uitvoeren.

Externe derde partijen

 • Professionele adviseurs die optreden als verwerkers of mede-verwerkingsverantwoordelijken, onder wie juristen, bankiers, accountants en verzekeraars, die zijn gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, Frankrijk en de Verenigde Staten en die raadgevende, bancaire, juridische, verzekerings- en boekhoudkundige diensten verlenen.
 • HM Revenue & Customs, toezichthouders en andere instanties die optreden als verwerkers of mede-verwerkingsverantwoordelijken, die zijn gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en die in bepaalde omstandigheden meldings- of verwerkingsactiviteiten voorschrijven.

 

UW WETTIGE RECHTEN

U heeft recht om:

Te verzoeken om toegang tot uw persoonsgegevens (“toegangsverzoek van betrokkene”). Dit betekent dat u een kopie kunt ontvangen van de persoonsgegevens die we van u bewaren en kunt verifiëren dat we ze rechtmatig verwerken.

Te verzoeken om correctie van de persoonsgegevens die we van u bewaren. Dit betekent dat u onvolledige of onjuiste gegevens die we van u bewaren, kunt laten corrigeren, hoewel we mogelijk de juistheid moeten verifiëren van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt.

Te verzoeken om wissing van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat u ons kunt vragen persoonsgegevens te verwijderen of te vernietigen wanneer er geen goede reden is om ze nog langer te verwerken. U heeft ook het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen of te vernietigen wanneer u een gerechtvaardigd beroep heeft gedaan op uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking (zie onder), wanneer we uw gegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer we uw persoonsgegevens moeten wissen in overeenstemming met het plaatselijk recht. Bedenk echter dat we mogelijk niet altijd aan uw verzoek tot wissing kunnen voldoen om specifieke wettelijke redenen waarvan we u, indien van toepassing, in kennis zullen stellen ten tijde van uw verzoek.

Bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij ons baseren op een gerechtvaardigd belang (of dat van een derde) en er iets in uw specifieke situatie is dat u doet besluiten bezwaar te maken tegen verwerking omdat u meent dat deze verwerking inbreuk maakt op uw grondrechten en fundamentele vrijheden. U heeft ook het recht bezwaar te maken wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor doeleinden van direct marketing. In sommige gevallen kunnen we mogelijk aantonen dat onze dwingende gerechtvaardigde gronden om uw gegevens te verwerken zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.

Te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat u ons kunt vragen de verwerking van uw persoonsgegevens in de volgende gevallen op te schorten: (a) als u wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen, (b) wanneer ons gebruik van de gegevens onrechtmatig is maar u de gegevens niet wilt laten wissen, (c) wanneer u wilt dat we de gegevens bewaren ook als we ze niet langer nodig hebben, omdat u ze nodig heeft om wettige aanspraken vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of (d) als u bezwaar heeft gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens maar wij moeten verifiëren of we zwaarwegende gerechtvaardigde gronden hebben om ze te gebruiken.

Te verzoeken om doorgifte van uw persoonsgegevens aan u of een derde partij. We verstrekken uw persoonsgegevens aan u of een door u aangewezen derde in een gestructureerd, gangbaar, machineleesbaar formaat. Bedenk dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde gegevens voor het gebruik waarvan u ons aanvankelijk toestemming heeft gegeven of die we hebben gebruikt om een overeenkomst met u uit te voeren.

Uw toestemming te allen tijde in te trekken wanneer we uw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming. Dit heeft echter geen gevolgen voor de rechtmatigheid van enige verwerking die plaatsvindt voordat u de toestemming intrekt. Als u uw toestemming intrekt, kunnen we bepaalde producten of diensten mogelijk niet meer aan u leveren. Als dit het geval, zullen we u daarop wijzen ten tijde van de intrekking van uw toestemming.